Nabídka provedení prací v blasti Požární ochrany

 

1)

 Zpracování dokumentace PO včetně zpracování systému organizačního zajištění  PO a zařazení pracovišť do kategorií dle míry požárního nebezpečí

- dle rozsahu a četnosti pracovišť, včetně návštěvy konkrétních pracovišť (rozsah stanoven vyhláškou MV 246/2001Sb.)

 

- směrnice k zabezpečení požární ochrany
  - dokumentace o začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným požárním  nebezpečím (přehled pracovišť, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)
  - organizace zabezpečení požární ochrany
  - požární řády
  - požárně poplachové směrnice
  - dokumentace zdolávání požáru
  - požární kniha
  - tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  - dokumentace o provedeném školení
  - doklady o pravidelných kontrolách a činnosti v oblasti PO
  - přehled o požární technice, věcných prostředcích PO, zařízeních PO a doklady o jejich kontrole a použití
  - zápisy o kontrolách a dohlídkách, prováděných orgány statního požárního dozoru
  - příkazy, zákazy a pokyny vydané na úseku PO
  - pokyny pro činnost preventivní požární hlídky
  - údaje o požárech, příčinách jejich vzniku, výsledky prováděných rozborů a provedená opatření na úseku PO
  - řád ohlašovny požáru
  - požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných, přepravovaných a skladovaných látek a materiálů
  - přehled o umístění výstražných bezpečnostních značek
   

2)

Aktualizace dokumentace PO dle požadavku vyhláška MV 246/2001Sb. 

   

Průběžné práce týkající se oblasti PO

  1) Komplexní zajištění PO
  2) Poradenská a konzultační činnost v oboru PO
  3) Odborné a metodické řízení zaměstnanců pověřených úkoly na úseku PO plynoucích z jejich funkčního zařazení
  4) Spolupráce či přímé zajišťování plnění opatření plynoucích z požadavků zákona a vyhlášky
  5) Každoroční kontrola a aktualizace dokumentace PO
  6) Provádění pravidelných auditů a kontrol stavu zajišťování PO v objektech včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostaků - periody dle dohody (minimální počty dle vyhlášky 246/2001)
  7) Zjišťování příčin vzniku požáru a návrhy opatření k zamezení opakování
  8) Zpracování hlášení o požáru>/td>
  9) Zastupování smluvní strany ve správním a stavebním řízení na úseku PO - dle požadavku
10)

Provádění školení zaměstnanců v rozsahu a termínech stanovených dle Tématického plánu školení PO