Nabídka provedení prací v oblasti prevence rizik

(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

1)

Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců

 

Zpracování Kategorizace prací

(zák.č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů)

2)

Zpracování systému organizačního zajištění BOZP včetně zpracování požadované dokumentace

 

Směrnice pro zajištění BOZP u společnosti

 

Lhůtník školení

 

Osnovy školení dle jednotlivých profesí

 

Lhůtník revizí a kontrol strojů a zařízení

 

Lhůtník lékařských prohlídek

 

Směrnice pro poskytování OOPP, včetně vyhodnocení rizik pro výběr potřebných OOPP
- směrnice pro poskytování mycích a čistících prostředků
- směrnice pro poskytování ochranných nápojů

 

Seznam povinné provozní dokumentace včetně vzorů

 

Seznam profesí a činností, které mohou provádět jen osoby pověřené zaměstnavatelem, včetně vzorů pověření

 

 Místní provozní bezpečnostní předpisy
- Pro provozování dopravy (dopravně provozní řád) - nař.vl. 168/2002Sb.

 

Místní řád sklad

 

Pracovní a technologické postupy např. pro manipulaci s břemeny

 

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví např. při práci s chemickými látkami a chemickými přípravky (par. 44a odst. 10 zákona č. 258/2000Sb.)

 

Požadavky na zajištění BOZP tvořící součást projektové dokumentace stavby

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
   

3)

Průběžné práce týkající se oblasti BOZP

 

 1. Komplexní zajištění BOZP
   2. Poradenská a konzultační činnost v oboru BOZP
   3. Odborné a metodické řízení zaměstnanců pověřených úkoly na úseku plynoucích z jejich funkčního zařazení
   4. Zpracování návrhu potřeby finančnách prostředků pro zajištění požadavků BOZP
   5. Každoroční kontrola a aktualizace dokumentace BOZP v rozsahu stanoveném požadavky předpisů BOZP
   6. Provádění školení zaměstnanců v rozsahu a termínech stanovených Osnovou periodického školení BOZP pro jednotlivé profese
   7. Provádění auditů a pravidelných prověrek a kontrol stavu a zajišťování BOZP v objektech včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků
   8. Zjiťován příčin vzniku úrazů a návrhy opatření k zamezení opakování - sepsání záznamu o úrazu
   9. Zastupování smluvní strany při kontrolách prováděných orgány SOD, hygienické služby na úseku BOZP - dle požadavku
  10. Organizační zajištění a plnění běžných úkolů plynoucích z předpisů PO a BOZP - hlídání termínů kontrol a revizí zařízení, zdravotní způsobilosti zaměstnanců apod.